Λοιπά Προϊόντα      

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με τα ασφαλιστήρια κατά κινδύνων αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου προσώπου (φυσικού ή νομικού) έναντι άλλων προσώπων, σε περίπτωση κατά την οποία είτε λόγω κάποιας πράξης ή / και παράλειψής του, έγινε άθελά του υπαίτιος να προξενηθεί

α) σωματική βλάβη (τραυματισμός ή απώλεια ζωής) άλλου φυσικού προσώπου, ή
β) υλική ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Η οικονομική υποχρέωση του υπαιτίου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, προβλέπεται από το Αστικό Δίκαιο (άρθρα 914-938 του Αστικού Κώδικα περί αδικοπραξίας ή άλλα νομοθετήματα).

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες Αστικής Ευθύνης:

α) Η Γενική Αστική Ευθύνη που περιλαμβάνει:

 • Την Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία χώρων (οικιών, καταστημάτων, γραφείων, κέντρων διασκέδασης, κινηματογράφων / θεάτρων),
 • Την Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου
 • Την Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
 • Την Ιδιωτική – Οικογενειακή Ευθύνη
 • Την Αστική Ευθύνη Έργων
 • Την Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών


β) Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη (για λάθη και παραλείψεις) που καλύπτει:

 • Την Επαγγελματική Ευθύνη του Ιατρού
 • Του Φαρμακοποιού
 • Του Δικηγόρου
 • Του Μελετητή/Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού
 • Του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

γ) Η Ευθύνη Προϊόντος

 • Του Κατασκευαστή
 • Του Εισαγωγέα

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος απευθύνεται σε ιδιώτες που θέλουν να ασφαλιστούν οι ίδιοι και
σε εταιρίες (όπως τουριστικά γραφεία και άλλες) που επιθυμούν να ασφαλίσουν ομάδες ανθρώπων για:

α) απώλεια ζωής από ατύχημα,
β) μόνιμη ανικανότητα,
γ) πρόσκαιρη ανικανότητα,
δ) ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η ασφάλιση Πιστώσεων έχει ως αντικείμενο την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της πίστωσης που έχει χορηγήσει μια επιχείρηση στους πελάτες της. Η αλλαγή των συνθηκών κάτω από τις οποίες διεξάγονται σήμερα οι εμπορικές συναλλαγές, λόγω του ανταγωνισμού και των συνθηκών που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά, επιβάλλει, μικρό μέρος των συναλλαγών να γίνεται με πληρωμή αξίας εμπορευμάτων μετρητοίς ή με ανέκκλητο πίστωση σε Τράπεζα. Το μεγαλύτερο μέρος γίνεται με πίστωση.

Η πίστωση πολλές φορές μπορεί να καλύπτεται με αξιόγραφα τα οποία όμως, εφόσον ο αγοραστής έχει πρόβλημα ρευστότητας, δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη σημασία. Το ύψος των απλήρωτων επιταγών και συναλλαγματικών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει ότι μικρή μόνο εξασφάλιση μπορούν να προσφέρουν.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες ασφαλίζουν τη μη πληρωμή των επί πιστώσει πωλήσεων λόγω αφερεγγυότητας του πελάτη (οφειλέτη του ασφαλισμένου). Η ασφάλιση των επί πιστώσει πωλήσεων γίνεται με συμβόλαια τα οποία καλύπτουν συνολικά τις επί πιστώσει πωλήσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή και τα δύο μαζί.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ο κλάδος ασφάλισης μεταφερομένων εμπορευμάτων καλύπτει τις πιθανές ζημιές ή απώλειες φορτίων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς κάθε είδους αγαθών που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς, στη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα.

Ασφαλίζονται οι εξαγωγές και οι εισαγωγές, καθώς και οι εντός Ελλάδας διακινήσεις, συμβάλλοντας στην προστασία του εξωτερικού και εσωτερικού εμπορίου. Υπάρχουν τρία βασικά διεθνή προγράμματα που μπορούν να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι που είναι:

 • Η Ρήτρα Γ : που καλύπτει την απώλεια ή ζημιά που οφείλεται ή προξενείται από φωτιά, έκρηξη, προσάραξη, βύθιση, ανατροπή, εκτροχιασμό, σύγκρουση ή επαφή του μέσου μεταφοράς με εξωτερικό αντικείμενο (εκτός από νερό), εκφόρτωση σε λιμάνι καταφυγής, θυσία γενικής αβαρίας, εκβολή φορτίου, συνεισφορά σε γενική αβαρία και σώστρα.
 • Η Ρήτρα Β : που καλύπτει τους κινδύνους της ρήτρας Γ και επιπλέον το σεισμό, την ηφαιστειακή έκρηξη, τον κεραυνό, την αρπαγή από τα κύματα, την είσοδο νερού από θάλασσα, λίμνη ή ποταμό και την απώλεια ολοκλήρων δεμάτων από πτώση τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τη φόρτωση και την εκφόρτωση.
 • Η Ρήτρα Α : που καλύπτει όλους τους κινδύνους εκτός από τις πάγιες εξαιρέσεις.
 • Η Ρήτρα AIR : που καλύπτει όλους τους κινδύνους αεροπορικής μεταφοράς, εκτός από τις πάγιες εξαιρέσεις.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Η ασφάλιση εμπορικών πλοίων απευθύνεται στους πλοιοκτήτες κάθε κατηγορίας εμπορικού πλοίου και τους προσφέρει ασφαλιστική προστασία αξιόπιστη, αλλά και ευέλικτη, ικανή να κατανοεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους στο απρόβλεπτο θαλάσσιο περιβάλλον. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εμπορικών πλοίων καλύπτουν κυρίως τα παρακάτω:

 • Hull and Machinery
 • War Risks, I.V.
 • Θαλάσσιες Ευθύνες
 • Οικονομική Απώλεια (Loss of Hire)
 • Ενδιαφέροντα Ενυπόθηκου Δανειστή (Μ.Ι.Ι)

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Η ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων καλύπτει:

 • Πλήρη αποζημίωση σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις σε περίπτωση ασθένειας τους,
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη του Ν.551 για ατυχήματα των ναυτολογημένων πληρωμάτων,
 • Τα έξοδα αντικατάστασης και παλιννόστησης μελών πληρωμάτων λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.  


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

 Η ασφάλιση αεροσκαφών προσφέρει κάλυψη σε:

 • Αεροδρόμια: Ασφαλίζοντας την Ευθύνη του κυρίου του αεροδρομίου, για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν, στους κοινόχρηστους χώρους, σε τρίτους ή σε ταξιδιώτες,
 • Αερογραμμές: Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του στόλου, τον ετήσιο αριθμό επιβατών, τις ετήσιες πτήσεις, την ειδίκευση των πιλότων,
 • Ιπτάμενο Προσωπικό Αεροπορικών Εταιριών: καλύπτοντας την απώλεια εισοδήματος που θα προκύψει σε περίπτωση που ανακληθεί το πτυχίο του από ατύχημα ή ασθένεια.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Η ασφάλιση χρηματικών απωλειών ασφαλίζει τα χρήματα μιας επιχείρησης από τους κινδύνους διάρρηξης ή κλοπής με συμβόλαια :

1. Διάρρηξης Χρηματοκιβωτίου
2. Μεταφοράς Χρημάτων  

Επιπλέον, προσφέρεται η κάλυψη και για τις περιπτώσεις Απιστίας Υπαλλήλων (Fidelity Guarantee).ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

Η κάλυψη αυτή αφορά τα έξοδα και την απώλεια κερδών του διοργανωτή ενός γεγονότος (συναυλία, έκθεση, θεατρική παράσταση) που θα προκύψουν από την ακύρωση, ματαίωση ή αναβολή του λόγω:

  1. Ανωτέρας βίας,
  2. Μη εμφάνισης των συντελεστών από ατύχημα ή ασθένεια,
  3. Δυσμενών καιρικών φαινομένων.

 
 
Copyright © 2007 Kontopidis Insurances | Designed by Lighthouse All rights reserved